Αποποίηση ευθύνης - Νομικές οδηγίες

Το παρόν έγγραφο είναι διαφημιστικό έντυπο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές, ούτε φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Επίσης, δεν εμπεριέχουν καμία προσφορά, σύσταση ή πρόσκληση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων οποιουδήποτε τύπου.

Ειδικά λάβετε υπόψη ότι οι παρούσες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν τυχόν κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες που λάβατε σε σχέση με οποιαδήποτε επένδυση ή προϊόν.
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση έχουν συγκεντρωθεί και οργανωθεί από την All Commodity Intertrading GmbH. Βασίζονται σε πηγές οι οποίες ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους. Ωστόσο, η All Commodity Intertrading GmbH δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και την πληρότητα των παρόντων πληροφοριών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από τις πληροφορίες και τα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν. Εξαιρούνται οι ζημίες οι οποίες οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Οι απόψεις οι οποίες εκφράζονται στην παρούσα έκδοση αποτελούν εκτιμήσεις της All Commodity Intertrading GmbH κατά τη στιγμή της δημοσίευσης και μπορεί στο μέλλον να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Η έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει παρατηρήσεις σχετικά με το μέλλον. Παρόλο που οι εν λόγω παρατηρήσεις αντικατοπτρίζουν την πρόθεση και τις μελλοντικές προσδοκίες της All Commodity Intertrading GmbH, ενδέχεται οι πραγματικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα να αποκλίνουν σημαντικά από τις εκπεφρασμένες προσδοκίες.

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι η αξία μιας επένδυσης μπορεί να αυξηθεί, αλλά και να μειωθεί. Συνεπώς, οι επενδυτές οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι και σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν απώλειες του επενδυμένου κεφαλαίου (κίνδυνος ολικής απώλειας).
Η πορεία μιας επένδυσης στο παρελθόν δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την πορεία της επένδυσης στο μέλλον.
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή ή χρήση των περιεχομένων που αναπτύχθηκαν και δημοσιεύτηκαν από την All Commodity Intertrading GmbH χωρίς την έγγραφη συναίνεση της All Commodity Intertrading GmbH.